Порядок прийому заяв і документів для вступу

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, а також ступеня магістра на основі вищої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

Подання заяв в електронній формі на спеціальності за кошти фізичних та юридичних осіб не обмежується.

  Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’яти заяв.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

·     копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

·     копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

·     копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

·     чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

·     копію військового квитка або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

·    копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто оригінали документів, зазначених вище.

Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019, 2020 роках.

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови, виданий у 2018, 2019 та 2020 роках.

 

 

Порядок прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі до Університету «Україна»

 

  1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подаютьзаяви тільки в електронній формі, окрім деяких випадків визначених правилами прийому.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 

  1. Вступникидля здобуття ступеня магістра (крім спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка») на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви в електронній формі, крім окремих випадків визначених Правилами прийому.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету «Україна» в порядку, визначеному законодавством.

 

  1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, подають заявитільки в паперовій формі.

 

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

-  документа, що посвідчує особу;

-  військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

-  документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-  документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

-  копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

-  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

-  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);

-  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для  зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра, вступник подає особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідні до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

  1. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу в закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Університетом «Україна» на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

  • dummy (096) 399 3700

  • dummy (0382) 70-45-56

  • dummy hist_ukraine@ukr.net

Пошук